Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian
แห่งแรก ที่จะยกสวนทุเรียนเข้า Metaverse

Amazing Thailand Metaverse : Amazing Durian แห่งแรก ที่จะยกสวนทุเรียนเข้า Metaverse สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เปิดรับสมัครสวนทุเรียน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2565
ลงทะเบียนสมัครได้ที่ : www.amazingthailandmetaverse.com